Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


:i3WV VOL. X. NO. 10. MAY 15, 1907. 
Published Monthly, at St. Michaels. Foit Totten. P. ().. N. Dakota. 

ENTEKED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN* N, OAK. ^O CCntS % \Li<T. OWANCAYA WOTANIN. 

Montreal, Canada ekta April 18, hehan 
wojaja tipi wan. Canada Steam Laun- 
dry ile na winyan 20 on oihankepi. Devil's Liake otonwahe el Sinasapa 
tipiwakan wanji lila waste hca kagapi 
ktaon \yana Valdmar Gram he kagin 
kta woiyowinkiye qupi. P. A. Deplaees 
el oitaneanyan skan kte. MazasL 1 ($30, 
000.00 kektopawinge wikcemna yamni 
kipiya on kagapi kte, Tohanl yustanpi 
kin North Dakota el in art-key a waste hee 
wanji heea kta. St, Paul ekta April 27. hehan lila wa 
hinhe. Wojupi kta on lila iwicajuka- 
kije lice qeyas wa kin he nakuns lila 
wacinyanpi. 

Waterloos, 111, ekta April 20, heehan 
woju wicasa wan Christian Wirth ti el 
hinhanni hci wamanon wicasa nom ti- 
mahel iyayapi eanke kikta hiyayin ha 
sukpan oksupi ikikcu na wamanon wi- 
casa kin awicapaha najin canke tokel 
hanpi okihipi sni. Apaha nawicajin kin 
he icunhau tawicu kin hayake kicin. 
Tawicu kin ha kiton iglustan he on hiyu 
na isehan mazakan kin icu na apaha 
nawicajin. Wica kin ha kiton iglustan 
na hehanl mazakan kin icu na wamanon 
wicasa kin nonpin pasi awicayin na 
owicakaske ekta wawoyuspa kin wiea- 
kai canke iwicacupi na owicakaske el 
patimahel iyewicayapi. 

-Chihuahua Mexico ekta April 21, 
heehan wanapopye okage wan el canli 
oliu wan ileya canowinja el ihpeya ca 
on tipi kin ile na wokage tipi kin ataya 
hugnagapi, $ 300,000. 00 kipi atakuni sni. Bismarck, N. D. ekta hehan Wawoyu- 
spa Itancancan he, Murray, Yatke sni 
okolakiciye wicasa wan kici makatipi 
wan ekta canpagmiyanpi top kipiya 
miniwakan qeya oyuspapi na ihinhanni 
yuotaninpi. Tuwa hena tawa kin taku 
on ihangyapi kte sni kin he ikigni kta. •'Mazaska Tanni Kin " 

Washington, April 25, Tun 
kasilayapi el Wikigni woyaco etanhan 
le yustanpi. Lakota ovate qeya Sisse- 
ton na Wabpetonpi kin hena Tun kasila- 
yapi eciyatanhan oicyzo wicakieiyuba 
qeya etanhan toua ehake akab iyaya 
heci hepa wicakicupi kte na heon etan- 
han $788,971 henakeca wicakicupi kra. 

Hekta 1851 hehan Tunkasilayapi kin 
lena t Lakota kin ob wookiye kage 
na on makoee qeya on waniyetu 50 he- 
hanyan omaka otoiyohi $73,000 henake 
Lakota kin wicaqupi kte. Tuka wooki- 
ye kagapi kin le ecetu sni. Lena Lakota 
onge Minnesota el 1862— waniyetu aae- 
wanji ohakam, wasicun ibangwicayapi. 

Le "mazaska tanni kin" wakiya wi- 
casa knwapi na Lakota kin ehake 
$2,000,000 wicakicupi kta kuwapi. Ins 
Tunkasilayapi iyawa eciyatan ehake 
$300,000 henala kiciyankapi keya. 

Vunkan hena Lakota kin wicakicu- 
pi kta Tuukasilayapi Wikigni Woyaco 
el lila kuwapi. 

Mazaska Tanni oikigni kin he hekta 
July 23, 1851 hehan Tuukasilayapi Sisse- 
tou — Wahpetonwan Wookiye kagapi na 
on etanhan Lakota kin waniyetu 50 he- 
han yan omaka otoiychi Tunkasilayapi 
kin $305,000 wicakicicajuju na $73,600 
wokpamni kta. Canke le woyustan kin 
waniyetu akewanji hehanyan ahopeye 
hci ogua econpi. 1863 hehanyan le ecel 
gluecetupi. Le omaka ikokam Minne- 
sota el wasicun na woyuha ota Lakota 
kin lena onge ihangyapi. 

Canke 1863 hehan Tunkasilayapi Ta- 
wakiye kin lecel ohanpi kin heon woo- 
kiye woyustan kin hena wana Lakota 
glusnapi yustanpi. Eya hececa qeyas 
ohakam lena Lakota etanhanpi ca ake 
snasna Tunkasilayapi owicakiye. 

Yunkan June 21, 1906 Tunkasilayapi 
Wikigni Woyaco etanhan le mazaska 
qeya Lakota kin lena wicakikpamni kta 
tka qon hena tona ehake akam iyaya 
heci hena tona Wasicun kize sni kin 
hena wicakicupi ktaiyowajapi yustanpi, 
na isanpa Tunkasilayapi maka awan- 
yake kin he Lakota kin hena mazaska 
wicakicu kta wbwasake qu. Tka ma- 
zaska tona awicayusote kin he iyawa heyab egnakin na tona akam iyaye kin 
wicakicu kta. 

Ho hece iyawapi yunkan el ake ma- 
zaska $788,971 henakeca on Lakota 
(eya tona Wasicun kize sni lehan nipi 
kin hena ecana wicakicupi kta. 

Crockett, N. Dakota ekta April 24. 
<iehan. woju wicasa wan, Jacob Pon 
uri tawowasi kici aguyaui m otonwahe 
ekta aya, unkan a-juyapi m kin eansko- 
kpa otcala ayapi canke tokeske nan na 
otonwahe ekta ihunni qeyas fd ihunni. 
Tawowasi kin tokaheya ya, canke 
ableze sni. Brockett he miniwakan 
ote iciya na aguyapi su kin mahetakiya 
oqa ayin na ecel oniya sni iciyin na te. 

Lead, S. D. Hesapa ekta April 22, 
hehan mazaska ooqe Homestake Mine 
he ile kin he kasnipi kte hci kuwapi 
qeyas ecaca okihipi sni — wi wanji he- 
hanyan wana ile. Lehanl aminitanyapi 
kta. Le iyokihi sni ehantans sam ile 
ayin hankeya Hesapa ataya ihangyin 
kta ikokipapi. 

St. Paul ekta April 18, wawoyuspa 
kin. John Gunderson oyuspapi yunkan 
taku on iyaunpapi na oyuspapi qon he 
aslalyela iyokawinh. oglake. Ti ekta 
nahanlici istinmahan taa yunaji kiyapi 
na agliyakupi. Northern Express Com 
pany el wowapi kaga wan Fred Zim- 
mermann eciyapi kin he mazakan apaha 
najin na mazaska $20,000.00 henakeca 
manon. Lena yuha on sni tka tuktel na 
hme kin ecekcel oglaka canke mazaska 
kin ecekcel gliyo ipi. Le ikokam taku 
ni slolye sni tka itomni canke kagi 
sni oglaka. 

Connecticut ekta koskalaka wan taku 
icihmiyan waecon canke wayaco kin 
ikokam aipi. Koskalaka kin tanyan 
woyaco ecakiconpi cinpi on titakuye kin 
iyuha icaqoyela ai. Aiapi kte cin iko- 
kam lila wicota wanahon ipi. Wicotapi 
lakas lila hmunse woglakapi na wayaco 
iydwicaki sni na cauzeka heye: "Ake 
tuwa le nakapi kin wanayahonpi sni on 
Libia nakapi sni kin wancak tankal iyaye 
ciyapi kta/' Kakel eyastan qeyas ko- skalaka ho tankaya heye. "Wayac. , 
lila tanyan ehe lo."' Canke wayaco k'u 
heya. Wawoyuspa kin hewieakne. -Ti . 
we ca heya heci tankal yusiyaye po:"' 
canke wawoyuspa ecel econni. He. 
hanl wayaco kin heye. H<>, wana ku- 
ska wan yacopi kte cin lei 11 > ikokam 
aupo wawoyuspapi." Tka waw< yusra 
kin heyapi: "Incin tokel han pica sni. 
heecas tankal yus iyaye onyaeipi ca 
kigle." 

St. Louis ekta, April 19 he} an wiea- 
hcala wan John Bunchcu. waniyetu 101 
henakeca ihunni. Ieunhan winohcala- 
wan Miss Rosa Mc Guire waniyetu 100. 
Yunkan lenaos tecapi ke cun hehan . 
wastekicilapi na kiciynzapi cinpi tka 
winyan kin hunkakepi kin wicalapi 
sni, canke nonpin. ecel kan hihunnipi. 
Wicahcala kin lila tanyan wayuha can- 
ke ake kim ekta piya winohcala km 
okiya yunkan wicakicila na on Aug. 26. 
hehanl kiciyuzapi kta glaotaninpi. Wi- 
cahcala kin pahaskaska nakun putinhin 
skaska. Le wicahcala kin tohanni ya- 
tke sni na canonpe sni. 

Chippew* Falls, Wis. ekta April 24. 
hehan Joseph Stoeth otonwahe el nape- 
pe wicaye: tokecinyan mazakan utaon. 
Wanagi ota lila -nagiyeyapi na hepa 
wanyang wieaorf keyin na on ena qa 
itoheheya mazakan uta. Le wicasa km 
isnala makoskani ti qeyas wanagi kin 
Ida najin yapi keya ogiaka. Iyuha 
wicakte qeyas ehaae wanagi itancau kin 
kte sni qeyas kte kta keya. isnala ti 
na ounye kin heon lecehci okinas ta- 
wacin kuwapi kecinpi. 

Oklahoma City, O. T. ekta April 30, 
hehan wakpa nom ogna lila minih iyaya 
canke oyate kin ticocola napapi. Ti- 
wane 4.0 henake paha wan akanl on a 
kijinpi. Lila woyuha ata ihangye na 
nahanhci lila mini tan. 

Lakota, N. D. etu na Bartlett.N. D 

he el April 15, hehan Great Northern 
hemani wan luzahe — mazaskanskan 
oape wanji canna maka iyutapi 40 he- 
hanyan iyanke, yunkan kaptayin na 
lila oiyokisilya wicasa ota oihankepi. 
Toketu tanin sni akes wicota ni iyayapi. SINASAPA WOCEKIVE TAEYANPAHA. ^AY 15. 1907. 

: '"' \- --.,1 '4 1 • — — ■ i — ' • " SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAH. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHEB and PROPRIETOR. 

Fort Totten. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessino- of Rt. Rev. John Shanlev 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. MAY 15, 1907. ROSEBUD, 

White Thunder Creek. S. \h 

St. Joseph okolakiciye oitancanui. 
George Zintkalamaza itancan na wo- 
cekiye na lowan tawa. John Wa- 
hacankagi iyokibe. Edward Strange 
Horse wowapi kaga. David Heha- 
kawaubli iapi awanyaka. Josenb 

Garneaux mazaska awanyaka. Fred 
Anpetu-ciqala wiyokihe, yuha. John 
Rotten-pumpkin, George. Menard, 
Walter Goodshieid. Peter Badhand, 
ogligiepi. 

St. Mary Omniciye Oitaneanrh. 

Mary Menard itancan. . . 
Mary E. Beauvais iyokihe. - 
Winnie WahacanKagi wowapi kaga. 
Emma Menard mazaska awanyaka. 
Alnhonsa Crazv HawK wamnaye. 
Amy Beauvais iapi awanyaKa. 

rneaux wokagege awanyaka 
Marv Gocrgie Eves tivoua awanvaka. 
Lucy Goggle Eyes wiyokine yuha. 
Elizabeth Black Horse na Makaaya- 
tewin, Susie Strike .na Nellie Good 
Snielcl, ogligleph • ;.v 

Eva le okolakiciye oisaspe kin lei 
onpi tka tohanni iglaoraninpi sni, tKa 
lehantu kin onawioayanohui kta wa- 
cin. Ho vunkan - ieeel awacanmi. 
Unkisnala le omniciye kin hukuci- 
yela unqunpi awacanmi. Thku sni 
sni wawiyutan on hececa. Ho tka 
icin tuwa hena ableze ehantans taKU 
iyutan kte esas naicijin kta okihipi 
ca walake wowioala yuha ehantans, 
na wocekiye cola wawiyutan Kin 
itkob najinoi kte cin lila tenike sele- 
ceca. Ho mis necel awacin woceKiye 
onspemiciciye icin taku wicohan 
ikceya un nagi ni onkiciyapi kte cin 
wanice; wocekiye el taku tona Wa- 
kantanka econ onsipi hecinhan hena 
ecel econqonpi ehantans hena e e. 

Wana tuwa wocekiye opa na taku 
woiconze aon hena econpi na neon 
iwahanicilapi seleceoa wanas hecel 
kapi, cas ecel ecamon, miniamaka- 
stanpi, wowantani owaglake sa, yu- 
tapiwakan ? yusutapi wakan na wa- 
kankiciyuzapi hena ecamon na wa- 
na henala cas ecamon, hena on nimi- 
ciyin kta iyecel ecamon cas neon 
omnicive qel ble sni qeyas toka sni, 
eyapi ins awacinpi yuke, tka hena S:r,aiUling,.j 3 tooK, Madbea/s Oamo. 
if- ' St. Edward's' (Jiiurcn. 

iyuha ecbp qevas wocekive el ye sni Eyanpnna kin';;/ '.' 

ehantans, on tohanni niiciya okinfu ',■ , -Okaniui otujiveiye wan 

sni. Icanl .'e es heua wapucapi i\ e- f Mad : Bgar's^jCamp el^ri'qonpi kin 

omnicide kin iila onciqapila. Hece- 
ca tka St. Joseph na St. Mary okola- 
•kiciye wan any u hapi na lena itan- 
can pi. ':$>*•■■.; y- : 

.Vlarv Ruifina Mad Bear itancan. 
Jennie Cleymore oki'ne. Mary Rose 
Ashes wowapi kaga. Schoias.tica 
Caif mazaska awanyaka. Martina- 
Cleymora wiyoKine yuha. Mary 
Rqse Jk.s'hes ioyvan itancan. j,ouis"a 
T unkansabe wi n woK>>geg'e awanyaka. 
Josephine Cinoiwm wayazan«a 
awanyaka. Margaret 'Anpaoni nape 
win wohan itancan. Annie Unpan- 
lutaw.ih tiyooa awanyaka. ..* Susan 
Martin ha Martina Cleymore wigli 
glapi. 

WiKoske wan waste. Susaii Martin 
unkittpi. Wocekiye eKaw-rcan ,ye- 
ksuyaui vva.ciu, .•""'' 

:,;■. '.••.; , Makv Rose ashes. hecel .aWacinni kte cin teiiike 
walake. -.Eva naku.n tuwa woiciconze ' ceca walake. Eya kes tona: -wana 
tanyan oyakahnigHpi qon hena vice-: 
tawacin hececa el hiupi kte cin ova- 
sin patan yus yaonni kte cin ee ne- 
eetu;. tase ne lena iwaw'ikuteui wico- 
ive heca sid tKa ongna taku hececa 
ei onkupi kte cin neon .kohan iwakta 
un,kie;yapi Kte cin he hecetu. ,, 

Eyanpaha iyacuoi na yawa-yaglu 
stanui can toi.a wowaui: yawaui on- 
spepi sni kin iiena wicayakiiawani 
ni ecunmin. 

Geokge Zintkalamaza. yaonDi kin el eontonwanpi kta iye- 
ceca. St. Joseph owancaya yaonfii 
kin owasin ni^tinmapi selececa. To 
"le on-kablezapi wasteKe. 

Joseph Litii.k Chief. . CROW CREEK, S. D. A pril 30. 1907. 
Eyanpaha: „^. 

Decana April 23, he ed Jo- 
seph qa Susie Short Bear cincapi %e. 
Koska kin de Sinasapa heca. unkan 
deced wicincana wan waste kitapi. 
Hfcon cantemasica, onkan wakanheja 
wan te cin de hunkake kin nina isted 
mayanpi qa cante masice cin isanpa 
nina cante sid mayanpi. Ito wakanheja 
'kin de deced yuhapi qa awanyakapi. 
Wakanheja kin de ooncage tokca qa 
wakanheja kin de deced akipa kta e 
nina taninyan wanka. Canke atKuku 
qa hhnku kin nina tehindapi qa ceye 
kte cin he cinkiyapi sni; qa heced wo- 
yute skuskuya eca ayuhapi, canhanpi 
sasa qai£ taku skuya obe kin ohinni yud 
kiyapi, qa dena iyuha tepya can he- 
hand canhanpi ska bduyake cega ciqaua 
ohna qupi can mazkinska on yud omani 
qa siyute akahpe tawa kiu ed okigua- 
kapi can yud praani; deced ota miye 
iyatayena wanbdaka. OnKan taku kin 
de kokipapi waste kecanmi, qa wakan- 
heja kin de heca on %a kecanmi. Toka 
e wakanheja kin hena woyute skuya 
qa canhanpi sasa on icagapi okihipi sni 
tka hececa e iyotan kiya wakanheja 
iwicakihnipi. Ho wocekiye kin de es 
wakanheja kin onspewicayakiyapi kin- 
han iyes he iwastepi qa zanijan ica- 
gapi okihipi ecanmi. To taku kin de 
abdezapi qa nicinca . yukanpij kin 
hena iyuta po. Wakanheja kin taku 
skuye cin kokipe wicakiyapi qa e wo- 
cekiye kin econkapiu sni onspewica- 
kiya po. Qa itokecapi kin abdeza po. 
Ho hehand taku on isted mayanpi 
ce epe cin de e. Koska kin de Sina- 
sapa qa koska St. Joseph okodakiciye 
ed itancan okihe heca. Onkan oyanke 
kin ded omniciye yuke ca nakon wa 
wokiya yukan qa de wakanheja kin he 
hapi kta iyecece cin dena eepi tka de 
ed etonwe sni e cankoka ahdipi qa 
hecehnana Skaon owacekiye ekta aipi 
qa Skaon wasicu wakan wan, he kiyapi. 
Ho sinasapa cinca wan Skaon hapi kin Cannon Bail.j..^". Dak. 
Dear Eyanyaha; • ' 

Ovate kin letu nains 
tuktetu kesa heyaoi ece: WaKariKi- 
ciyuzaoi waglujuju ce eyapi ece, ne 
token yujuju okihi.oti heyaui huwo 
miye ecanmi, na he awacin waon. 
oriKan lecel iyewaye. Tuwena Wa- 
Kantanka oie oa Towa3ake Kin yuju- 
ju oKini sni. Otokahe ewta Wauan- 
tatiKa Adani wakanyan Kage na awes 
win van wan wowasagya Kage na wi- 
casa 'kin "el kai, na, heciyata : nhan 
lwanonyakapi kin nan onspa onkoKa- 
hmgapi Kta iyececa. Tona Wakan- 
tanka Towakan na Towoope ecen 
econpi sni hena, nakun wakan Kici- 
yuzapi yujujupi kin tehike, sui ya-. 
wapi; he tona ueyaoi hena woahtani 
na taku s\ce cin ohimaye eyapi, 
Pharisee kin Jesus wiwangabi qehan 
lecei eya: Tuwe otoKahe ekta wi- 
caKage cin he wica winyan anna wi- 
cakage cin ne tohina lawapi sni neon 
Wakantauka taku yuokiwanjila kin 
he ignuhan wicasa kiyusne cinhan 
tona waKankiciyuzaui yujujupi ke^' 
cin pi kin he na Palos Wakantanka 
oie anapte SKan tKa aon he ivecen 
econpi qa nakun Saul Wakantanka 
anag >ptan sni, onKan itokeca Kin he- 
na ablezapi iyececa, na Paulas heva 
woope eciyatanhan winoHinca kin hingnaku nion hehanyan hincrnaku 
de nina atewaye cin isted maye ca toope kin onkaskapi na tohanl te 
wakanheja wan ta e cantemasice cin cinhan wana hingnaku toope kin 
isanpa nina icantesid mayanpi. Wico- etanhan kiyusKapi, hecel wicolian de 
han dececa hena on Sinasapa kin ozin tona econpi kin hena woahtani tanka hekta hdapi he iyececa. 

Anthony Last Bear. FT. i'ATES, N. D. April 21, 1907. 
"Dear Eyanpaha: .' \ 

Omaku waste ake onyu- 
hapi, ontancanpi zaniyan ungiuhapi kiu 
he tokaheya piwakila naiblusKin na he-; 
on tipiwakati el woecon wakan ecamon, 
na untakuye tapi kin wicaweksuye na 
hena nis nakun ecanonpi'kta waste. Wi- 
cotawaeiii ayablezapi qeyas hteimwastp-- 
pi kte sni. Ohiaka teca piya iyoptapo; 
na wicasawakan kin he^na^oWicakiyapo, 
na wicasa qeya tawacin ; wasakapi sni 
ilukcanpi ehantans hena wocekiye on 
wicakiksuyapo. 

Miniwakan woyatke kin Vie iwieawaste" 
sni heon wicohan sice icaga. au, ohinni 
heon okolakiciye he icagin kta oncinpi 
kta iyecetu. Ablezapo! Wicoiye wisice 
hce sni es ayablezapi ca sihanles le wi- 
casa ablezapi kte kin heca hektab eton 
wanpi na tokata etowanpo; toksa iye- 
iyapi-kte., Wicasa zaniyan on vunkan 
iglughaskinyan cin na miniwakan ya- 
tkan;na hecel lila iicihaha iye kin na ie- 
na woecon heca sni na tipiwakan woecon 
wakan qon le tnkte unina waste huwo? 
Mitakuyepi, miniwakan yatke sni oya- 
papi hantans es tohan yanipi kin he- 
hanyan opapo; tohanyan yanipi kte kin 
slolyakiyapi sni kin heon wi sakpe ici- 
conzapi qon hena iyotan taku sni, ewa- 
kihunni kin ake blatkin kte eyapi se 
wicotawacin ecanmi. 

'•" P. H. Walker. 

_«..^- . 

ST. FRANCIS MISSION. S. D. 
May 1, 1907. 
Sinasapa Taevanpaha; 

Sinasapa okola- 
kiciye Dakota tamakoce egna vatKe 
sni omniciye opapi kin on wowakta. 
wicoiye wanjigji epa wacin. Tuwe 
wanji miniwakan on waeya can tona 
heca yatke sa qon hena lila aoqovani 
ece; tKa tona yatke sni omniciye 
opapi can cesKikan wan on wapetog 
icitonpi ece. Heon islolwicayaoi kta 
ca, y unkan le on wicasa tuwecesa 
mini waKan yatke sa qon hena wan- 
yakapi kin on awicayukcanoi kta na 
ins eya ecori utapi Kta na tona le he- 
hec* opapi kin ins iciwankiciyakaui 
kin or, iwasakapi kta. S\nasaua opa 
(1 olio Christians) tona owotanla 
lie lihanyan opaoi cinpi hce cin 

j ca yatke sni opapi ca tanin. 
Lakas Minasapa opa kin eeoi kayis 
tona yatke sni opa sni kin he wanji 
7 wan cesKiKan kovaKa wan- 

f n cetunglase oiye kiton ece; 

tl tsa hececapi kin eses sanpa iyo- 
stakapi na cewidonkiciciyapi 
kta iyececa. "Minima kin he waiha- 
li miniwakan kin he owoluton 

ece. Proverbs 20: 1." "Wi- 
r api cincapi kin miniwakan 

cinpiv a iyececa sni. Prov. 31:4." 
Miniwasan kin he okolakiciye tawo- 

in ahoue sni onvanDi na na- 
kut . J» es glusna onvanpi ha es es 

no eva ito mita-AAr;-^^-„«v t - 1 

WakaB'.anKa lawoKonzetona waKan- 

a owancaya St. Joseph van koonyaKapi qon hena Keyab iye- econoi Kecanmi. 
pi, SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. MAY 15. 1907. onyanpi na miniwakan kin otinseon- 
gnakapi na tohan onnipi kin heban- 
yan ayustanpi ca sni keonoinpi. ece; 
yunkan, -Wakantanka tnitawa ni- 
cante atayehci on wasteyalakin kta 
ce:" woope tokeya na tanka kin "nee. 
Yunkan heyab eongnakaui na mini- 
wakan ee onkicanteui atayehci on 
wasteonlakapi Kta keoncinui ece. 
Yunkan he wokokiue sni he? Taku 
onyanpi wanji ksau wacin kes iVoon- 
pa stakapi ca ihancr iciya, tuktektel 
itomni sica nais ipawehweh ohan can 
tokanl ihapi kte aowenanban onko- 
yakapi ece. Na aKe econ kta ca 
iyoonpa stakaoi ece; yunkan he."Ni- 
kivela ti kin niye iyecel wasteyala- 
kin kta ce"' wooDe i norma tans a kin 
hevab eonomakapi na. miniwakan kin 
ee onkiyepi iyecel wasteonlakapi 
ece. Yunkan he wokokipe sni he? 
Iyotan St. Joseph na St. Mary oko 
lakiciye kin tana wakankiciyuzapi 
el onoi kin tqhan.l wakankiciyuzatd 
el onpi can St. .Joseph na St. Mary 
iyecel ohan ogna onspeonkiyaui kta. 
Hoksicala tehilaoi km he iyecel Je 
sus. Itancan onkitawapi e e hca a«i- 
casKa onyuzaui na, tow_as.ce kin; onki- 
yepi el on ece. y.nnkan nakun mi- 
niwakan on onyusicapi ece; wakan- 
kiciyuzapi nomb onpi kes wicasa kin 
wavatkan can iyecana tawicu kin 
econKiva ece^ can. winvan Kinivotans 
wakapaya econ ece, na ecen woa- 
htani woiste kin. wasakayela- hcin 
o\ asin el igloi ece. Can hehanyan 
taku icilapi sni na zamyan onpi kes 
ohinniyan wjyakicionpa ece onpi, na 
ake tonanl yatKanni can okiciyapi 
ece na es es hankeya nonuin iKan ai- 
giustappj can cincaui km wahienica 
wan atkukupi hunku ko tapi Kin iye- 
cel tehiva onpi ece. 

yunkan miniwakan kin he tokel 
cajeonyataui kta he? 

Miniwakan kin •'Wakankiciyuzapi 
ivusice Kin," onkevaoi kta iyececa. 
Hehan 1 tofia v ko&kalakapi hena iy.o_.tap 
wasakyela hcin wayaka wicayuza ece: 
Yunkan hena ota Sinasapa okolaki-' 
cive el wayapi, na WaKantanKa Ta- 
wokonze ognaye hcin icagapi tka, ca 
priest pa winyan wakan ivotiyekiya 
stustelya.onsoewioakiyapi qon tohanl 
etanhan heyab glicupi heyab egna- 
kapi na ostan wicasa wan ciqala hca 
ehantan wowasi econ aioah iciyin na 
tanka can bliheca hce cin he iyecel. 
Ciqala ehantan . sakye hcin rniniwa- 
Kan kiconyanpi kta ca wancak igni 
SKanpi ece; yunkan woope tokeya 
pa tanka kin kieaksapi sni he'! 

Miniwakan kuwaoi kta ca otakuya 
ao-na waieucuka icicicagapi ece, wo- 
Avasi econ sni e otuya onpi Kta cinpi 
ece; titakuye wahoKonKiyaoi Kin 
anagoi kin iye iyecel wastelake? Hiya, le 
eciyatan woope inonpa na tanka kin 
kionkaksaui ece. Yunkan be woko- 
Kioe sni he? 

Lena on St. Jos. na St. Mary omni- 
ciye iyuhunke sni na wicasa wakan 
iksau wioonyanoi na winyan wakan 
winstus'te wiconyanpi. Tkatnitaku- 
ve, wiconi Kin he oncinpi hce cin ee 
SKa heoncecapi. Lakas wicasa wan 
ni on kin he taku waste kin he cin 
hca ece; yunkan taku waste hca ma- 
ka akan oncinpi kin he Sinasapa 
oonoapi kin he e. L^kas Jesus 
Christ, Itancan onyanui kin, Ive to- 
waste on iyoyam on van pi kta ca St. 
Joseph na St. Mary tohan in one on 
si. Yunkan oukitawacinui kin he 
cin hce tka ontancanpi kineeitanKal 
on kta he. Heon etanhan hecel on- 
qonpi ehantans tipiwakan tiyopa kin 
oorna timahetakiya ikee eyokasin na- 
onjinni km he iyececa. Yunkan tan- 
can ataya tin onkiyayapi ece kin be 
iyecel otiKohanoi ko ataye hcin on 
Sinasaoa oonoapi ca onKiglutaninpi 
kin he oncrlu wieaKaui kta. ^ unkan 
he lecetu: tonanl miniaoriKastanpi 
kta ca hel ito tokaheya.taiiyehcin on 
speonkiciciyaoi na woahtani egna on- 
Kicagapi kin hena on maka akan ka- 
ska onqonpi kin hena oncante sil on- 
Kiciyapi Latihueonyanoi Kta otiKici- 
conzapi kta,-, na tokata tohan onnipi 
kin hehanyau okoiakici.ye tawokonze 
kin heha vneaonlapi kta _. kepnkiyapi. 
Heon Priest kin Jesus Cnr.st onki 
yepi on cankaicicuya el akagal oka- 
tanpi qon' he ca-je: hin on woahtani 
bv'asin onkiciktepi na wicoowotanla 
el teca ontonui ca cankaicicuya kin 
heon wapetqg ontonpi na oruya on- 
sipi: yunkan initaKuyepi, le taKu ci- 
aala Kin Keoncinui kta he? Hiya, 
maka akan taK-u waste oncinoi hca 
iyotan Kin he.-ee. , Ho, tka ake tohan - 
ni na taku ikc.eka wan awaoncinpi 
onKeyaoi, ecppqonpi.- (I. woahtani 
awaoncinpi, ,2, onKicicpnzapi, 3, 
ec6nqonpi..e;ce. ) Ho tokeya anaon- 
k'iptaoi sni iyonakab isanua wanji 
tehi S'iiyan„e] onkaipi ece; hena on 
sanpa wanji taiiKa, iyotan w 7 icasa sni 
el onkaipi ece; na pamaKal ihpeou- 
varipi kes ohankova Priest el onki- 
o-loiui sni es es hehanyan taku tanin 
sni Kin onkicicug^pi. ( Prewar, iyanpi 
ca kahii se niskotanwa oiciye wacin 
sni wawiksap onyanpi na Kohan 
pala ece wakuwa eOiikeya happi.) 

St. Joseph na St. Mary omniciye 
wicouyahtaka ban pi ece, tona heon- 
cecani kin hena wOKoonkipepi sni he? 
Hiva, tka tohanl Priest, atewicoh- 
vanpi kin wanwiconyakapi cana can- 
te waohk'iyapi he woahtani oglak on- 
sipi na icrluhomni onsioi cun neon sica ocin sice hca wan tanmahel on- 
qonpi kin heon heoncecaui. Ho tka 
inihan sni nonpa nains vamni ecen 
oris laya neya yunka can benanl te 
bleze sni se onskanni Kes nankeya 
atanse te se tawacin onKiyotankapi 
can hehan nakes cante onsicapi ece. 
YunKan Itancan onyanpi Jesus 
Cnrist tohonwinl wakansica wicasa 
yuknaskinyan cin hena etan taukata 
glinape wicasi canna hececaui keya- 
ni. Mnihuna owani wakan el onya- 
wapi qon. Ho yunkan neon woa- 
htani oglak onyanui ca tokeya woa- 
hiani oyasin tanye nci onKUas pi kta 
na oyasin hcin ablesyel cin oriKogla- 
kapi kta, r,a oncante sil onkic.yapi 
kta; na toKatakiya econuonpi i<te sni 
onkieicouzaui kta, hececa kin Priest 
(Smasaua) onsilaya woahtani koon- 
kiuaui kte cin on iwahokononkiyapi 
na t'ohanwinl onkiyeui on cankaici- 
cuya akanl okatanui oon Jesus Cnrist 
caje kin on woahtani oyasin oriKici- 
cajujniii Kta. Xa hetan tokatakiya 
iye towaste kuvon waKanyan ni on- 
qonui kta ca iye tancan kin tohan- 
wihl onkiyepi on wicaqnpi qon he e 
hca yutaui wakan el (Sinasapa) priest 
icu briKiyapi kta hecel onkiyepi el 
on kta na oriKis ivecei onoonui kta; 
na ecel tohanl outaui kin mahpiya 
ekta AtKuku ti aid' el oyunke wan 
yuwiny >ya eonKicignakapi kin iieci- 
va wicbni owinanke wanica tona oue- 
wicaKitdnui kin tawaui kta iwabowi- 
caye c m, neciya iye kici uilaye hcin 
onqbnui Kta. i uPKan le tatiu waste 
wan onciiipi hcin ee. 

L-abax J. White. (SumvSKa.) VVayawaoti Okiyapi Kin. 

Fort Yates, Pahayamni, N. D. 
April' 27. 1907. Thomas VV hi te mouse 
Gelina " ;'. , 

John ...'.'.,. "' 

rJoseph 
•Mary 

Josephine '' "' 
Virginia " '* 

Michael " ^ "' 

L,ucilla *' "' 

James Iron Bolder 
..Emma '•' " 

Louis Omani 
Benj. Gilland 
Cbarley Walking- Cloud 
Chas. D. Ramsey 
Frances Ramsey 
Elizabeth " 
Barney Oyenakbeza 
Maggie " '•' 
Joseph " " 
Albert Blackbear 
Paul Hairy Chin" '\ 
Mark Cetankokipapi' 
Mary " " 

Janies Heliakahipzi 
Pahindutawin 
Bede. Miniaku outan sni* vuiiKan. he ikiyeia ti above wicunyanui ece. 1cm taku. Mary " ;; 9 .25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

' 25 
25 
' 25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

; 25 
" 25 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 Harry Fool Bull 25 

Fred Redfox 25 

Annie " .25 

Paul " 10 

Paul Goodiron 25 

Chas Dogskin 25 

Henry Murphy 15 

Makapeta 25 

Mary Walker 25 

Annie Walker r25 

Agnes " :25 

Biilie Goodiron 50 

Bob Walking Cioud .'20 

William Eagleman :25 

James Horrigan .25 

W. Richardson :25 

Bernard Iron Shield ;25 

George Prethy Prethy r23 

John Tiaokasin *S'Q 

Hashell San tee 50 

Henry Wakanyuha :2.t 

Biilie Redfox .25 

Katie Whiteborn :25 

Philip One Hawk ;25 

Alton One Hawk 25 

Emelda " " ;25 

Annie '' " 25 

J. W. Murphy ,50 

Atateyamani i25 

Kokamwosica S3 

Samuel Gbudreau , .25 

Teddy '' " 25 

Leo " " 25 

L. E. Osgood 25 

Rose Pierre 25 

Joseph Bringsthem 25 

Francis Bullhead 25 

Edward Sana , 25 

Ho eya dena wicolian waste econpi 
kin on tanyan ecamon kta wacin qa 
dena wana wicasawakan. onkitawapi 
waqu qa hen Rev. W. 11. Ketcham Wa- 
shington en yanke cin yekiye kta. Ho 
eya St. Joseph qa St. Mary omniciye 
wan om waon kin tanyan de en eton- 
wanpi qa on dehan wicolian tanka wan 
en tanyan ihdustanpi kin heon tona den 
opapikin Rev. Father Ketcham wayawa- 
ste wicaqu nin, qa tokatakiya wicolian 
hececa kin hsna en cante wasteya za- 
niyan sKinciyapi kta e Wakantanka 
pkih'i wicaya nin. 

Thomas whitkmouse. CHEYENNE AGENCY, S. D. 

April 24, 1907. 

, Le v\i 15, na 10. Hohwoju wicasa 

lyuna omniciye yubapi na Tecel yu- 

stbnui. 

Saua wicasa (Utes) manoce maka 
osoe 88160 (acres) omaka zautan 
hehanyan o wicaqu pi kta. Omaka 
wanjica uiaka ospe wanji eca (T 
acre) mazasa topa sam rnazi-sa Kangi- 
kagaui owicaquoi kta. 

To^aia July wi kin hehan Sana wi- 
casa hi pi kta. f : 

WA K A N K I C I Y UZ A PI . 
April 19. Henry Fieldei" na Elsie 
Pearman. 

April 23, Henry Yellow Thi^h na 
Alice :;Ground Dog. 

J. Vogel. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. MAY 15\ 1907. MINIAWICAKASTANPI. 

Fort Toiten. 

April 4, Alek March 23 tonpi. Ed- 
ward Miniliota ua Ceiina Yuhanape- 
win cmcapi. 

April 7, Eva Maria. Feb. 16 tonpi. 
.John Lohnes qa Bessie Matowanjina 
cunwintkupi. 

April 15, Cora, Maria. March 10. 
tonpi, Stanislaus MerricK oa Agnes 
Wanbdiahewin cunwintkupi. 

Apr 1 15, Mary, January 29. tonpi. 
Charles Green qa Mary Ann Langer 
cunwintkupi. 

April 16, George. Sept. 24. 1906 
tonui. Henry Two Bears oa Ksther 
AnpetuKahunzewin cincapi. 

April 28, Moses. .August 26. 1905 
tonpi, Peter MaKato qa Heleu Hina- 
sdowin cincapi. 
April 28. Catharine. April 25. 1907 
tonpi, Simon Court oa Harriet Pro 
vencial cunwintkupi. 

May 5, Mary Louisa, Jan. 10, 1907. 
tonpi, Joseph Tawapahawaste qa Em- 
ma Iliawanyakapi cunwintkupi. Katie Whitehorse 
Peter Pierre 
Frances Rrmsey 
Elizabeth Ramsey 
William Sinte 
Ben Goodwood 
Barney Oyenakbeza 
Joseph Kan.giwicasakte 
Maggie Wacante 
Emma Ohitiwin 
Mary Tawipate 30 
40 
20 
20 
25 
10 
10 
10 
05 
20 
15 neKta 
Atava 13.80 

it: 35 
182.25 $213.40 
Fattier Jerome. O. S. B. WiCATA. 
Crow Hill. 
Annnie Brown wauivetu 10. Mazaska Awanyaka NJIDAN. 
ST. MICHAEL'S, APRIL 21. 


L907, 


St. Mary okodakiciye $ 


5. CO 


Tunkanwakana 


1.25 


Wasuicasnamani 


.50 


Tatankapa 


1.00 


Zuzuheca 


.35 


Napewastewin 


.50 


Tiyoptewin 


.25 


Ignatius Conn 


1.00 
1.00 
.25 


Anthony Lohnes 


.50 


Raymoi d Highetsgle 


1.00 


Marv Jane Hicfneacfie 


1.00 


Mazakahomni 


.25 


Gabriel Mead 


1.00 


Suna Waanatan 


.50 


J.uov Mead 


.1.00 


Joseph Two Hearts 


1.00 
17.35 


Paha Yamni Etanhan. 
Charley Dog-skin 


$1 20 


William " " 


1 20 


Charley Ramsey 


1 20 


Paul Hairy-chin 


1 20 


Bede Miniaku 


1 25 


Louis Omani 


1 20 


Willie Redfox 


1 20 


Philip One Hawk 


1 20 


Fred Redfox 


1 00 


Cokaiyanka 


60 Thomas White Mouse 50 Standing Rock Agency, ,. , 
Paha yamni, N. Dak. April 27, '07. 
Dear Eyanpaha; 

Ho dena ake dehan 
hdajuju kin on nina cante mawaste, na 
on iyepi nakun ieante waste iciyapi kin 
heon ito taku wanji epin kta vvacin. 
Eya omniciye tanka en taku yustanpi 
kin hena ecen econ onwacinpi kta iye- 
cetu wada. Mazaska awanyaka kin hen 
token woope yustanpi kin ecen tohan 
kinhan ecanonpi kte cin ha tohan kta 
huwo? 

Inyanbosdata en okodakiciye yamni 
onpi kin wanji iyotan St. Joseph tawo- 
muaye on mazaska awanyaka wanjina 
owoyakiyapi na tohantu kinhan St. Jo- 
seph wicasa otoiyohi wi wanji can lOcts. 
yakajujupi kte cin he tohan ecanonpi 
kta he nakun decen ibdukcan. Omni- 
ciye tanka en mazaska awanyaka \yan- 
jina kin wosukiye kicagapi kin tiyata 
onhdipi kin hehan hena ake onkiye 
oncinpi ecen woyustan wanjigji onka- 
gapi oncinpi naceca kecanmi, qa hece 
wanawahon tka hecetu sni. Toksa tu- 
wa hecon cin kinhan 1907 en omniciye 
tanka kinhan hehan hecon wacin kin- 
han omniciye en wowiwange kangin 
kta kecanmi. 

St. Joseph omniciye wan Pahayamni 
en om waon kin hena omniciye en taku 
yustanpi kin tohinni akinicapi sni on 
ohinni taku econpi owasin tanyan iyopte 
yapi qa omniciye Inyanbosdata ihan- 
keya eiqana kin hehe e wicasa wakan 
tawapi, taku eye cin ecen ohinni econpi; 
heon tanyan yapi kin wanbdake. 

Wicohan tanka qa waste qeya hekta 
omniciye tanka en dustanpi qa dehan 
wicasa tona ohna iyotiyekiye htanipi 
kin tonkin hena Wakantanka owicaki- 
yin qa isanpa bdihen wicaya ni ecanmi, 
qa hena wicohan waste wan yuwakan 
ayapi kin eciyatan ontuwepi kesa wo- 
cekiye en wicunkiksuyapi waste ke. 
Wicasa wan wicoksape wan tohan wan- 
katuya yuha esa yuha owanjina najin 
kinhan, takuni on waste kaga okihi sni 
kin he wicasa owasin tanyan wanda- 
kapi, heon wicasa wacinye pica wan 
wicoksape wan i kin etanhan hiyuye ca 
hehan i yohdate wicoskinciye qnya yan- 
ke cin hena ecen econ wacin skinciye 
cinhan taku waste kin ataya econ okihi 
sni esa hanke econ kinhan, hohe oyate 
wacinyepi ca kin kpazo ecee. 

Thomas Whitemouse. Paha Yamni Etanhan Eyanpaha kin 
Opetonpi; owasin 50cts. hdajujupi. 

Charley Dogskin, Katie Whitehorse, 
Lucy Walker, Alice Iron tomahawk, 
Joseph Bringwater, Louis Omani, 
Willie Redfox. Mark Afraid of hawk, 
Joseph Eagleman, Thomas Whitemouse. 
Thos Whitemousk. SINASAPA WOCEKIYE WO- 
SXAP1 (MASS; KIN. 
Concluded. Hehan 1 iyokiheya wosnaui woecon 
kin he minisa na aguyaoi kin he Wa- 
kantanka yawaste na yuwaKan kta on 
wicasawakan Kin he aiyopteya woe- 
con yuha kin hetanhan na Itancan 
Tawocekiye Kin wicasa wakan kin on 
cekiye Kin hehanvan. Le el ininisa, 
aguvaui na taku tona WaKantanka 
etkiya wokiksuva on waqupi kin nena 
Kapi. Tuwa titakuye nipi na irs tapi 
on taKU Ke esa wocekiye womriaye 
etkiya egnakani kte kin he kapi. 
Wicasawakan kin wocekiye wan ie 
icuhan eye kin he makaetarman taku 
tona Wakantanka ikokatn Tawoun- 
siia ceKiyaoi kin hena nawicakicihon 
kta iceKiye. Nakun iyotan taku Ka- 
pi kin he Itancan ehake htayetu 
owote wan Tawahosiye ob wote qon 
nee. Minisa ki'i wicasawakan kin 
icu ua iyonakam nape pinkpa gluja- 
ja kin ne wowahtani cola, saoe sui- 
yan Wakantanka etKiya cekiyapi kte 
Kin nee. Sinasapa wicasawakan kin 
oyate kin on wosnapi ecawicakicon 
on tukte ogna oyate tawoceKiye kin 
Wakantanka nawicakicihon iyecelya 
ahopeye hci waecon. 

Hehanl v/oceKiye wan wicasa wa- 
kan kin eye ua iuslowanpi ahiyayapi 
kin (Preface) Jesus kaKijm kte kin 
ne iKokaui Atkuku wopila eKiva on 
wacekiye kin nee. 

Hehanl iyokiheya woecon kin he 
(Canon) woope on wokiKsuye kin he 
e. Annetu iyohi wosnapi el woecon 
woope kin he wokiksuve kagapi. 
WoceKiye on le wosnapi kin he icun- 
han Pope he e nanan Arebisbop ins 
Bishop maKOKaspe elyuhapi Kin hena 
ob otanwanjila se taku Wakan Wan- 
jila woceKiye qupi Kin he kissuyaoi. 
Sinasapa Tawocekiye kin taku tona 
woecon yuha kin hena tohanni vuto- 
keca ayapi sni ohinni hecetu wanjica 
ecee ogna iyopte. Hehanl aguyapi 
na minisa yuwakan na Jesus Christ 
tancan na tawe kaga pi km hee. Agu- 
yapi kin he tokaheya wicasawakan 
kin icu nahan zaptan akigle akanl 
cankaicicuya iyute na Wakantanka 
Cinhintku taokihe ob htayetu wota 
wan el wicoie ewicaKiye kin hena eca 
wicasa wakan kin eve. Le hecon na wankatakiya itoheya yuze. Ake 
minisa iyatke kin icu na iveeel yu- 
wakan. Wana le hecon kin he agu- 
yapi na, naicisa qon hena Wakantanka 
Cinhintku tancan na tawe kage . 
Wosnapi wakan woecon kin le ihan- 
keya wakan tica woecon kin e. He- 
on he icunhan woceaiye e on Wa- 
kantanka etkiya taku oncinpi on ice- 
unkiyapi kin onkokihipi kiyapi kte. 

Le iyokiheya woecon kin he wiea- 
ta wokiKsuye wocekiye km hee. To- 
na tapi na wocekiye on wookiye wi- 
cunkiksuyapi kta iyecetu kin hena le 
icunhan wacewiounkiciciyaoi Kte — 
na tona nahanhoi ni onqouoi kin hena 
wiconte van etkiya onyanpi kin un- 
kiksuyapi na unkawacinpi Kte na on 
WaKantanka iceonkiyapi kte. Wi- 
casawakan kin oyate on le el wicata 
woKiksu^ e on wacekiye. 

Hehanl iyokiheya woecon kin he 

Yutapi wakan icu pi kta ikokarn ltriu- 

- o 

winyeyapi kin hee. Le icunhan 
Itancan Tawocekiye kin Sinasapa 
wicasawakan Kin eye na naKun tona 
Sinasapa kin hena nakun le wocekiye 
wasake hci kin he eyapi, ''Anuetu 
otoiyohi aguyapi kin anpetu le on- 
qupo" wocekiye kin unglutaninpl 
kte, na akes -TaKU sice kin etanhan 
heyab onkikikcupo," he wicowowa- 
hwala Wakantanka onkilapi. Hehanl 
Sinasapa kin aguyapi wakan kin yu- 
ksaksa na onspa minisa ekta iyohpeye. 
Itancan Taoaiye ob htayetu wote qon 
hehan aguyapi yuksaksa na Taokiye 
wicakikpamni na yute wicasi kin he 
aiyopteya hecon. Hehanl wocekiye 
wan Wakantanka Cmnintku kin he 
(WaKantanka TahcasunKala Tawa) 
maka owanGaya wowantani qeva 
ewicaglaKu km ne cekiyapi. Le 
ihum i na wana YutapiwaKan icu. 
Le iKokam -Jesus el mayau kta iye. 
macece sni" he Smasapa kin eya, na 
yamni akigle eya icunhan hlahla ka- 
hlapi. Wana tuwa le icunhan Yuta- 
piwakan icu kta cin ehantans wicasa 
wakan e nains tuwa okiye kin wowa- 
htani oglakapi woiyopeyeiciye kin 
ekiciyapi. Sinasapa kin lgluhomni 
na wicayawaste na tuwa wan Yutapi 
wakan icu kte cin he wowahtani 
oglake qon he WakantanKa unsilana 
akiciKtonjin kta cekiciciye. Le he- 
con na hehanl hukul hi na Yutapi 
wak#n wicakikpamni. 

Le hecon na hehanl Yutapiwakan 
icupi on wopila wocekiye kin Sina- 
sapa kin eye. Le iglustan na hehanl 
•'Wosnapi kin inunni on kiblecahan- 
pi kta" wocekiye kin eye — na ehake 
Hci St. John Tawotanin waste kin 
yawa. Tka le ohinni on wosnapi 
oihnnniyanpi sni tuktektel wotanin 
tokeca wanjigji yawapiJhunnipi on 
WaKantanka wopila ekiyaoi. 


MAY 15. 1907. ST. IGNATIUS, 

St. Ignatius, Antiooh el Bishop 
heca na St. John taosuaye kin etan- 
han. Tohan Dornitian owacekiye 
kte kta cin qonhan St. Ignatius tao- 
yatela qon hena tanyan unui kta cin 
wicakiye on lila wacewicakiciciyin 
na ins akinaniciya. Ka hehan ins 
iye kin Jesus tantanban un kakijin 
kta cinicioiya, na he sutaya tawacin 
on leoel gluwicaka. Omaka 107 he- 
han An tioch el Trajan (wicasayata- 
pi) hi na wocekiye opapi qon hena, 
leeel iglahnig wicave: "Wocekiye 
he ayustanoi ehantans niui kta. nains 
ayustanpi sni ehantans. wicaktepi 
kta." keya. 

Wana Ignatius oyusoapi na Tra- 
jan itokab aipi. Yunkan Trajan he- 
ya. "Wakansica unsika. nituwe ca 
le taku pn key a pi kin taku yala sni 
huwo?" eya. Yunkan Ignatius ayu- 
ptin na heya: -Tuwe Wakantanka 
oante ogna unhe, wakansioa unsika? 
ignu sni vo! eya. 

Wana Ignatius taku ke on neon 
wicasa itancan kip ( wiyunga. 

Ignatius lecel okaftnigyin kte on 
eya. ••Christ cankaicicuya el te kin 
be unkiyepi hecon ce na he micante 
el -awnhpahloka ce eya. 

Heon etanhan wicasa itancan kin 
heva: "Ignatius Rome el ayaui na 
igmutanka watogla kteni kta ce eya." 

Io-natius nakihon ban lila iyuskin 
se Wakantanka wopii.a ekiya, yuoni- 
han heon. Wana mazaiciyokihe eya 
St. Paul on qon hena koyakyapi na 
Rome etkiya a'kicita nasi ayaui. ka 
takuni kokine sni. takn wanjila iko- 
icioe un he le wanka wicaktepi on 
he. Wakantanka wicakicicajuju kte 
uon he gnuni kta atayas cin sni. 

Wana heoes Rome el aim na igmu 
tanka eya kteni na takuni oyaptapi 
sni, nobu conala ecelas oyaptapi. 

Hohu hena evas Antioeh otonwahe 
el gnakapi, na obakab piva Rome el 
St. Clement wocekiye tipi el egna- 
kapi. omaka 687 hehan. 

Wakan ktepi kin le ktepi na iyo- 
hakab wocekiye opaui un he tonakel 
St. Ignatius Christ itokab najin na 
wacewicakiciciya wanglakapi. 

Wiconi waste wan le naonnouoi 
Kin le etan lecel onkablezapi kta 
iyececa. Tohan taku teni onkakipa- 
pi kte esas St. Ignatius ceunkiyapi 
kin Wakantanka towasake unqupi 
taku eyas el Wanikiya kiksuya na 
ivuskinvan unskanui kte. ST. BATHILDES 

January 30. 

St. Bathildes, tunkasilayaui tawi- 
cu beca, na Mila-hanska ovate beca 
winyan, nahannci wakanheja ehan 
France, Wasioun Ikceka makoce 
beeiya aipi na wayaka kagya lila wisi 
buKuciyela wiyonevapi. Wicasaya- 
tapi wan, Clovis II eciyapi. ti kin el 
itancan wan "Erkenwald" eciyapi ca 
oueton. Wana tohan sam tanka, 
icag aye kin itancan tawaya kin lila 
h\ci iyokioiya. Tanyan skan nains 
tawioonan waste kin on. Heoes tipi 
tawa qon ataya awahyang kiyaui. 
Hap keya Frariee makoce atava. ta- 
wacin waste km otanin. na King 
Clovis II, eciyapi 1 kin, kici un Kta on 
icu. Le wicohan wan wakta ke sin 
agiihecin un .wankatuya icila l.a ins 
wahaniciia sni ka eses sam iglu- 
nukuic la. Na takn on v/anoaniea 
owicakiyin kte qon yugahan un wa 
npanica kin inayanpi. 

Wicasayatani qon tawowasake yu- 
he qon on owacekiye tawa nakioijm, 
na walipanica kin awanwieayake. 
ins wocekiye el wicolian hena naki- 
cijin. 

Tohan hingnaku te qunhan wana 
oyate ataya nneiyaui. Heees wan- 
cak wocekiye opaui kiwicayusepi 
qnn nataka; na tokei wowasike tawa 
oon up wocekive uatitan na France 
makoce aon ataya okuie lipi na ins 
wocekiye tioi ojuya. Cinca wan. 
Clotaire eciyapi ca he oyate iyang 
wicakiyin kta waniyetu iyena ihunni 
oonhau iye hey'ab iicikcu na cinca 
kin el okistan na iye winyan wakan 
oti eca wan el ona, na maka akanl 
wowiyutan kin ektonje selececa. 
Iwankab unpi qon hena tanyan ana- 
wieagontan, na wicokuje km lila wi- 
cewicakiya na owicakiya. Wana 
oinanke tawa kin kiyela qonhan Wa- 
kantanka wicokuje teni wan agiihe- 
ya ka wocekiye ooa kin on canlwa- 
sieya ape na January 30. 680, hehan 
wocekiye tanyehci eyin na nagi kin 
wicakiou. 

Wiconi waste wan le oyakaui kin 
le etan lecel onkablezapi kta iyececa. 

Taku iyuha econqonpi esas taku 
wanjila onkiksuyaui kta; Wakantan- 
ka ena tawacin tawa km ista oukita- 
wapi kin itokab nin kta, na iyokini- 
ye waoncinni. 

John Kodiopf. 

Pine RicUre. S. D. Pine Ridg-e. S. Dak. 
Mitakolani: 

Hibanni na ins banbepi 
ko wocekiye eya ecamon sa na Wa- 
kantanka taku eye qon hena cin-' tu- 
wa slolye wacin canna sna taku on- 
spe. Canke hena iyuha slolwaye. 
W otapi itokab na iyohakab waceki- 
ya po; cin Wakantanka wicawala 
«anke hena slolwaye. Wakantanka 
wamayake sni ebani na kecannini on 
etan sna nahmala taku sica ecanonni 
sa. Wakantanka yukan ca tuwe ke 
eyas slolye. Kicipaezepi sni po; he 
sice ca siolyayaoi. Wakantanka 
yukan kepe sa, na ongnahehci nisiya 
yukah se wacanmi. Hecel tanmahel 
'W akantanka yukan se wacanmi. 

Oyasin wacekive lapi na wiconi 
onma owinanke wanice kte kin ohi- 
iciye wacinpo! 

Paul Standing Soldi kr. 

Wauivetu 1 1. OAK CREEK. S. DAK. 
March 21, 1907. 
Evan nana kin; 

March 21, anpjtu kin 
el koska wasce wan, Joseph Clevmore 
te. March 26, anpetu kin lila osni, 
hececa ueyas wicahani econui. Lila 
wicota hci, 127 henakecaoi. St. .Jo 
sepb na St. Mary etanhan 18. Hece- 
ca qevas koska titakuye kin woyuoni- 
han ecawicakiconui; cantesicaoi tka 
w.icakicopi, wolkiyaui. 

Wc>l ayustanui nehan wicasa nom 
woglakaui. 

Koska te cin le awicakehan wowi- 
cala yuha'. Titakuye iyuha Smaska 
ouaoi tka hececa qeyas Smasaua ho- 
ksila henan miniakastan na wocekive 
qel toke hci Skan sni tka na wana 
wiconte kicihantu km hehan Sinasa- 
ua mniakastanni uon he ognayan tan- 
yehci lwastela wiconte" waste ogna- 
yan te. Heon St. Joseon piunkiiaoi. 
Canna tona Eyanpaba lawani km 
wocekiye nitawa el yeksuyapi kta 
a wacanmi. 

Joseuh Clevmore, $35.00 tipi wa- 
kan 'qel wosnani Fatner Bede ecaki- 
con kta qu, na Fatner Bede iye 
$5.00 okiyaui, hecetu; na omniciye 
kin ins ntewaniyanpi wanji, tahca- 
Sunkala nom, sunkakan yamnipi na 
hehan mazaska $10.00 on okiyapi. 

St; Joseuh omniciye itancan ni. 

Hugn Tateomani itancan. 
William Cadotte iyokihe. 
Benedict Apapi wowapi kaga. Ben Cadotte mazaska awanyauka. 
George wowapi yuha mani. 
Martin iapi awanyaka. 
James Tokakte na Aloysius Cetan- 
wakan wayazanka awanyankani. 
Peter Hetiaka Howaste tiyona awan. 
Louis Tasunkesica. Martin llehaka 
Hotanka na Istamazatanka wakpa- 
mniui. St. Mary okokikieiye oitancanni. 
Tasunkeskawiu itancan. 
Oyuhoewin okine. 
Lizzie wowani kaga. 
Hinzigieskawin mazaska awanyanka. 
Mary wowam yuna mam. 
Wisoqin wokagege awanyanka. 
Sitomniwastewin, na H. Cadotte wa- 
yazanka a wanyankaui. 
Sinakiyewin tiyoua awanyanka. 
iyataninwin, watnnaya. 
* Louis Ckoss. Pine Ridge, Holy Rosary Mission, 
S. Dak. April 8, 1907. 
Ey an nana; 

Tohanvan owakihi ke cin 
iyehain an wocekiye qel waskan, wo- 
cekiye kin micante on wicake wa- 
canmi, lakas wokajuju cola wowasi 
ecamon; uawokiye waon na nakun 
wicagi wakan. Hinhanciuala, anuetu 
wan el mani. toka wakle sni, eya. 
Caiiuatfrniu-ma kin uin nanin na ka- 
wehwegya; otokasni. Cantesice sni 
vo: tokesa wanji bluha, eve. Nakun 
winyan mitawa kin kici tokel onkoki- 
hipi kin wicasa wakan kin owiconki- 
yapi woyuha on. Hecel onnagiui ni 
kta cin oonkiyapi; na ovate' kin nis 
necel ecanonni km waste na oyateni 
etan owicawakiyake. Eya wicanagi 
pi kta kuwapi kin lila wawowakiye; 
yunkan lehanl taku wanji aiblezaui 
na he mitakolani hecetu sni. Tuktei 
tuwa ta canna taku wanii ciqala ca 
el ayaini na taku wanji inskokeca 
sni esa yalapi can nicupi, na hnaye 
wicakiui beca na qee woahtani tanka 
heca. Xakun wanji lecel ecanonni; 
Tuwa iica ca cinca ta canna wicota 
el ayaui cinui na akes tuwa wa- 
npanica ca cinca ta canna tuweni 
ei ayaui cinpi sni. He hecetu sni; 
woowotanla on wocekiye opa wacan- 
niui kte. Mive kin le taku heca kin 
ota on wicajuju cola ecamon na he- 
banl St. Joseph el micaje tokeca kte. 
Tunkasila wana lila hunke sni, wa- 
niyetu 98, wana makata kiyunkin 
kta lila ikanyela. Hetanhan oncaje 
kin telyahan yuha mni kta cin ca 
ecamon. Paul Wapahasa.. MAY 15, 1907. PORT YATES, N. Dak. 
April 8, 1907. 
Eyanpaha; 

Omniciye kin el lena oonkij api. 

John Ironroad $5.00 

James Bullhead 5.00 

Andrew Ironroad 5.00 

John Brought Plenty 3.00 

Louisa Pleets 5.00 

Ho hehanl lena ins Omniciye Tanka 
kte cin el oonkiyapi. 

Cecilia Ironroad, ptewaniyanpi 1 

Edward Lean Elk 1 

John Brought Plenty " " 1 

James Blue Mouth " "' 1 

James Bullhead 2 

Jas Blue Mouth suukakan 1 

Kuwapi kukuse 1 

Cecilia Ironroad *' 1 

Herbert Keeps the Eagle taspaniitni 
kagapi koka 2 

Ellen Keeps the Eagle '' " 2 

Kuwapi owinja «■ 5 

Cecilia Ironroad hanpa etanhan 
Agnes Ironroad box crackers 5 

Kuwapi $5.00 

Tona Eyanpaha lawapi na sinasapa 
oyapapi kin nitawacinpi km be ohinni 
awanglaka po, he ecanoupi kinhan 
wocekiye " na ohan mtawapi kin he 
tuweni apiye kte sni, na lwauyauke 
Kte sni, he econqonpi kinhan nagi ni- 
onkici^api na wiconi onma kin el wo- 
wiyuskin na taku waste na wocante 
ec-eela slolonsanpi kta. Mita- 
kuye onsimalapi na le awacinpi tonas 
iyotan waonhtanipi sa kin hen a. 

J, H. Buffaloboy. Rosebud Agency, S. DaK 
Mitakuyepi; 

Le omaka kin el ake wa- 
naka wiuyan omniciye econqonpi el 
oitanean waun sa tka tohinni wamiy'e- 
eilaotanin sni tka to eya Jan. 1, 1900 
iiehantauhau unciyapi waun. Ohinni- 
yau WakantanKa wacmwaye cin on 
waoiniwosaKe suiyan wokagege uu- 
sKanpi na tipiwakan wan lila tanka 
owanyank waste hca unglepi, Utahu 
Wakpa el opaya he cin he wake. Na 
eya wicasa wan tiwahe tanka wan wa- 
na el tiwahe ataya el hpayapi; lecala 
Feb. 11, Oakiye Ciqala ta. Le wicasa 
tawicu na cunwintku na cinca ko, owas 
el hpayapi na on sinasapa kinihanyan 
skan kin heca, 

Ho leca isa wicasawakan he i cauna 
eceela Inyansasa el omniciye econqonpi 
sa. Wana waniyetu ota omniciye un- 
yuhapi sa na wawokiya ins wocekiye 
eya isa unnicapi; cankeoiyokisil yakel 
unqunpi. Ho Utahu Wakpala el win- 
yan omniciye onqonpi Wakantanka 
wowasi ecaonkiconpi lakas inseya icanl 
waste wanji wowaste oiyohpayapi na 
ins oonyakiyayapi sa. Ho cante wa- 
steya nape ciyuzapi. 

MAKY J. IsNALAMANlWIN. ST. FRANCIS MISSION, S. DAK. 
Sinasapa Eyanpaha kin; 

* Mitakola tona 
wocekiye opa kin taku wanji on nita- 
wacin wasakapi kte olepi kte cin iye- 
yapi kta huwo? 

Yunkan lecehci woawacin gluha waon. 
Tohanl wicasa tawacin on wasake sni 
amayan canna mitawacin ki wacinwa- 
kiye sni tka Yutapiwakan Jesus tancan 
Kin tipiwakau el yauke cin he waciu 
waye; incin tuwa he yute cin tin kte 
sni keyapi, heon tohanl wicotawacm 
wanji tin kte cin oliankoya tipiwakan 
el ye cin hel Wakantanka ni un kin 
he) yanke ca cekiye cin ake wasakin 
kta na omniciye el i kin tawacin to- 
keca qon wanglakin kta, na ogiakin 
Kta hecel tokelici wicala qon wicasa 
slolyapi kta, na ins iye uakun kiksuye 
cin on ake omniciye el yin kta, na 
tokel anpetuwakan el wokiksuye on hi 
qon ake ogiakin kta satu oiye qon 
gluwicakin kta na nakun wiconi wan 
iwahoyapi qon awacin on kta. Ho tka 
anpetu waojila hci wowicaia qon iwo- 
glake cin miyoklasin on ite waiJklake 
se eyapi qon heca seiececa kta; incin 
anpetu wanjiia hci WakantanKa ojau- 
jau tawa wan on iyoyainye qon an 
petu wanji el etenwe iakas tokel wi- 
cala qon oglake na el etonwe sni han- 
tans aiyoKpas i)aye econ wakansica 
tawokiye wan el u na taku tona on 
waciu gnunui con okiyaKe heceKiala 
wacin gnunni na wowicaia tawa qon 
aKibleze ni. Ho yunKan kici wico- 
wehca wan wanyanka eyas wistel kiye 
na taku tona on wiconi gnunniye con 
he e wanke, yuukan iyuskinyan kici 
woglake. Le taKU epe cin maksapa 
on nepe sni, tKa lena otahci caute el iyo- 
wahpave cin on hepe, TaKU tona on 
uiyokipi Kta tuwa uuieiyakapi kin hena 
on yatnuipi Kta na naKun tuwa itancan 
yayapi esa lwaukab niciyapi kta. no 
hebaul Easter time econhau wucekiye 
tuna wicasa econ nisipi hena ecel 
onpi waste tka; ne-eeouhan taKU tona 
wawiyutati qon hena el yapi sni iye- 
ceca na wicasawaKan anpetu tokei woce- 
kiye yuhapi heci wicayeKsuyapi kta na 
kakisya wowasi wiconyanpi na heon 
Easter time econhau hla wocekiye on- 
Keyapiniecanmi. Takuni sica ewicakiye 
sni; Easter econhan ob onkakijapi tie 
lila waste kte na tawacin igluhukul 
onsiiCiya onskanpi kte, hecel tawacin 
suta na waciniwosake sni wiconi onma 
ekta ob onyanpi Kte. 

Leo Hawkman. bluha kin heon sece ecanmi. Wana 
wi 6 ece wakanwowaglake sni ise Yu- 
tapiwakan iwacu sni kin on hemaceca 
secece. 

Hekta Feb. 10, heehanl wicasa wan 
waste ongnonnipi, Mr. White Chief. 

Wocekiye nitav/a el yeksuyapi kte 
waste. George Spotted Elk. Rosebud Agency, S. Dak. 
Eyanpaha; 

Hekta omaka 1900 hetanhan 
lehanyan okolakiciye nawecijin, yunkan 
lehanl lila wamasake sni seiececa. 
ifunkan lecei awableze, woahtani ota Standing Rock, Okal'uui, N. Dak. 
April 6, 1907. 
Mitakola pi; 

St. Joseph na St. Mary owancaya 
yaunpi kin taku wanji unglustanpi 
Kte. ca hena kohan wapaslatin kte, 
ca kohan iyukcan po. Wayawa Oti 
TanKa kin he hekta kin el wicasa 
wakan wan liia hci ksapa ca LaKota 
hoksila na wicincaia na wasicun cinca 
ca wasicun koya waonspewicakiye na 
he wicasa waKan kin waniyetu toua- 
keca LaKota ovate ob on kin he oi- 
gluotanin ca nuyahonju. He wicasawa- 
kan unkitawapi kin onkayustaupi na 
Kigla, uiiKau Inyanwoslahau oyate km 
lila onceyapi na lila cante unsicapi 
na lna ouKokiliinyanpi na tokata on- 
yanpi Kin wicasawakan wan waonsila 
na waokiye na wacantkiye cin henaKe 
onkakiktonjapi kte siu Kin he hecetu 
tka iyotans wancakes Inyauwoslanan 
uiaKoce Kin el ake ku Kta uncinpi 
na heonglustaupi Kta wicasawaKan kin 
he Inyanwoslahau oyate Kin tewicahila 
canke iaKa ins eya tehilapi. He St. 
Joseph na St. Mary maKa owancaya 
yakonpi kin he ociciyakapi. He tokata 
wicacaje oiyohpeonyaupi ktt; he wa- 
kta onpo! 

Henan ake Wayawa Oti Tanka kin 
he cunKaske coKata tipiwakan kin he 
hau ca tuwa keyas slolyayapi; hd cun- 
kasKe kin he tunkasilayapi owayawa 
tka tipiwakan Kin cokata ue owekinas 
tunkansiiayapi opeton Kte sece, ca heon 
Wayawa Oti Tanka el tipiwakan wanji 
einpi ca he awamnayanpi kta unglu- 
stanpi. Ca he St. Joseph na St. Ma- 
ry maka owancaya yaonpi Kin ocici- 
yakapi. Omniciye okaspe otoiyohila 
ounkiya po! 

Joseph Cleymore Jr. te; tehan waya- 
zanKe tka eya hehanyan maKa akanl 
ni un kta iyehanyan in nn. Koskalaka 
kin le lila jica tKa, tka taku yuha kin 
wanjini giuhaye sai. Titakuye owasin 
hci tawoyuha Kin wicakikpamni. Tita- 
kuye eya le iuihan sni un hanpi, un- 
kan wicata etanhan taKU oiota yuhapi 
koskalaka kin le ptegieska Kin 700 
akapeya yuha tka, sunKakan Kin 100 
kapeya mazaska cinca ton kiye. Ho 
hena titakuye tawapi te etanhan wa- 
yazanke cin hehanyan taku kasotapi 
kin omniniye tokeca koya wicaqupi 
mazaska $262.00, pteglesa kin 6, sun- 
kakan 10, tahcasunkala 10. 

Wana bloketu ehan unhipi; cante 
waste po; na wiyukcanpi wanji hci 
omniciye tanka el au wacinpo. 

Louis Okah. Little Eagle, S. Dak. April 15, 1907. 
Mitakolapi; 

Tuktel omniciye tanka kte 
kin hel tona St. Joseph omniciye opa 
kin okiciyin kte eya woyustan wan 
yanke qon heon epe. inyansa iitoka- 
gatanhan omniciye tanka okiciyin kte 
ehapi qon he kola wana mazaska kin 
hiyumiciciya po; omniciye tanka kte 
qon womnaye eciyatauban ciqala bluha 
mazaska womnaye kin $525.80 hehan 
yus make; na ptewaniyanpi kin 30 he- 
han slolkiya manke; na wahpaye kin 
220 hehan yuha manke; na canli yu- 
wipi kin 3 el opa. July wiyawapi 12 
omniciye tanka kta glustan winyeya 
hena yuha manke. St. Joseph okola- 
kiciye oyapapi qon hena kola uprye; 
lnyanconkaskela el St. Joseph okolaki- 
ciye onpi kin lena woilake wicabluha 
kin lena epe. 

Bobtail Bull omniciye itancan. Ta- 
hcahuste okihe. Mnio wowapi kaga. 
Akesakowin mazaska awanyaka. On- 
yannapapi wapaha yuha. ZintKalaska 
iapi awanyaka. Village Center tiyopa 
awanyaka. Eugene Wahpatankaska 
Omniciye Tanka womnaye awanyaka. 
Wanbli Olianko, Philip Akesakowin. 
Chas. One Feath/r, Harry Bobtail 
Bull, Matonapeska, Mike Gray Eagle, 
Joseph Brave Thunder, Eagle Boy, na 
Jas. Viilage Center, wigliglepi. 

Womnaye kin nakun isam womnaye 
yukin tka hehanyan slolkiya manka 
ca heon nalionpo, na aguyapi saka opiye 
kin is iyawa pica sni yuha manke. 
Nitakolapi 

George TAlioAiiusTE. Kyle, Potato Creek, S. Dak. 

St. Joseph na St. Mary okolakiciye 
lecala icage. Hekta Feb. 12, 1907, lena 
wana tokatakiya manipi kta on oitan- 
can yuha wicakiyapi. 

John Spotted Horse itancan. Henry 
Twist okihe. Albert Redhorn wowapi 
kaga. Chas. White Feather mazaska 
awanyaka. Joseph Morrison iapi awan- 
yaka. Albert Redhorn wocekiye eye. 
Afraid of Left Hand wapaha yuha. 
Frank Horn Cloud na Pete Bald E. 
Bear wokuje awanyakapi. John Spotted 
Horse na Afraid of Left Hand wica- 
hapi awanyakapi. Joseph Morrison, 
Chas. White Feather, ogliglepi, An- 
toine Red Horn tiyopa awanyaka. 

Koska lena nakun yatke sni okolaki- 
ciye opapi. Henry Twist. ST. MARY OKOLAKICIYE LECALA 
LENA ICAGAPI ITANCANPI. 

Jennie Spotted Horse itancan. Mary 
Redhorn okihe. Josephine Bald E. 
Bear wowapi kaga. Victoria Twist 
mazaska awanyaka. Esther Bald E. 
Bear iapi awanyaka. Josephine Bald 
E. Bear wocekiye eye. Jennie Spotted 
Horse na Clara Afraid of Left Hand, 
wicokuje awanyakapi. Jennie Spotted 
Horse na Clara Afraid of Left Hand, 
wokagege awanyakapi. Victoria Twist 
wapaha yuha. Ella Twist na Esther 
Bald E. Bear ogljglepi. Clara Afraid 
of Left Hand tiyopa awanyaka. 
Lena lecala St. Mary omniciye yuhapi; 
hecel wocekiye on yeksuyapi kta wacin. 
Albert Red Horse.